Rapoarte selectie proiecte - GAL MMTMM

Raport de selectie - M4.2-A - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M6.1-2A - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M6.2-6A - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M7.1-6B - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M4.2-A - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M6.1 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M6.2 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M7.1 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M7.2 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie sesiunea 1 2017 - M7.2-6B


APDRP