Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare

Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare - GAL MMTMM, este un parteneriat de tip public-privat, definit în conformitate cu M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, materializat printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţioneaza, începind cu data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform cu hotărârea judecătoreasca de înscriere, cu actul de constituire şi statutul aprobat.

Misiunea GAL MMTMM este dezvoltarea durabilă a comunităţilor din zona Munţilor Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare şi adiacentă acesteia, aferente teritoriului parteneriatului.

Pentru împlinirea misiunii GAL MMTMM va acționa pentru realizarea în teritoriul parteneriatului a priorităților stabilite prin strategia de dezvoltare locală, prescurtat SDL, care va respecta principalele linii de acţiune ale dezvoltării durabile și anume lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, producţia de bunuri şi servicii durabile şi protecţia mediului şi care vor viza următoarele obiective:

  • dezvoltarea economică a comunităţilor;
  • reconstrucţia ecologică şi conservarea ariilor naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000;
  • restaurarea şi conservarea siturilor;
  • protejarea categoriilor sociale defavorizate din comunităţi;
  • promovarea şi conservarea valorilor tradiționale morale, culturale şi de cult;
  • promovarea principiilor democraţiei, ale statului de drept şi egalităţii de șanse;
  • dezvoltarea fizică și intelectuală a tinerilor;
  • promovarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale.

APDRP