Rapoarte selectie proiecte - GAL MMTMM

Raport de selectie - M6.1/7-B - sesiunea 1/2019


Raport de selectie - M7.2/6-B - sesiunea 1/2019


Raport de selectie - M6.1/2-A - sesiunea 4, 21.12.2018


Raport de selectie - M16.1/2-A - sesiunea 2, 21.12.2018


Raport de selectie - M6.1/2-A - sesiunea 3, 23.10.2018


Raport de selectie - M16.1.2-A - sesiunea 1, etapa 1, 14.09.2018


Raport de selectie - M16.2.6-B - sesiunea 1, etapa 1, 14.09.2018


Raport de selectie - M4.2.A - sesiunea 2, 08.08.2018


Raport de selectie - M6.1 - sesiunea 2, 08.08.2018


Raport de selectie - M4.2-A - sesiunea 1, 2018


Raport de selectie - M6.1-2A - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M6.2-6A - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M7.1-6B - sesiunea a 1-a, 2018


Raport de selectie - M4.2-A - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M6.1 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M6.2 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M7.1 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie - M7.2 - sesiunea a 2-a


Raport de selectie sesiunea 1 2017 - M7.2-6B


APDRP